Văn hóa doanh nghiệp2022-04-28T03:00:33+00:00

Văn hóa doanh nghiệp

Tinh thần của chúng tôi:

Theo đuổi sự xuất sắc và thực tế để tạo ra sự đổi mới.

Quản lý của chúng tôi Tenet:

Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy thị trường làm kim chỉ nam.
1) Lấy khách hàng làm trung tâm, định hướng thị trường
2) Chất lượng là cơ bản và theo đuổi chất lượng cao và dịch vụ tốt.

Triết lý của chúng tôi:

Quản lý được nhân bản hóa, tiêu chuẩn hóa, hệ thống hóa và lý thuyết khoa học.
1) Đội ngũ nhân viên là nguồn lực quý giá nhất của công ty.
2) Tất cả nhân viên phải được đối xử công bằng, đào tạo tốt, cạnh tranh bình đẳng và phát triển.
3) Chú ý đến chi tiết, liên tục đổi mới và cải tiến với quản lý khoa học.